Ysundamarken

Ysundamarkens naturreservat är ett av länets största områden med gammal barrskog, området är cirka 78 hektar. Reservatet ligger strax sydost om Finspångs tätort och domineras av tall.

Hitta hit

I området finns gott om bergshällar och små myrmarker. Större delen av reservatet har aldrig kalhuggits så träden är i många fall över 200 år gamla.

Flera av myrmarkerna har använts som slåtteräng. I reservatet trivs ett flertal arter som indikerar att skogen har fått stå orörd under en längre tid, här finns exempelvis den rödlistade rotfingersvampen.