Vallerängstorp

Vallerängstorps naturreservat kännetecknas av högvuxen barrblandskog, gles hällmarkstallskog, tallrismossar och i viss mån små öppna myravsnitt.

Området innehåller i sydväst skogs- och myrmosaiker med hällmarksskog och tallrismossar. I sydost finns ett brandfält från 2003 där brandspåren ännu sätter sin prägel på skogen. I norra tredjedelen finns ett större inslag av gran som ofta är relativt senvuxna, gamla och vidgreniga. Området sydöstra hörn är en barrblandskog i 80-100 års ålder med lite rikare förekomst av död ved. Här finns även inslag av mossar och blandsumpskog.

Hitta hit

Vägbeskrivning

Fram till Roltorp finns en allmän väg, därefter finns en enskild väg för promenad eller cykel.