Tryfallet

Tryfallets naturreservat domineras av gammelskog. Reservatet ligger i västra delen av Finspångs kommun nära gränsen till Motala och Linköpings kommuner.

De gamla träden, tillgången på död ved och den stabila miljön gynnar en rik moss- och lavflora. De mest spännande mossorna lever på den döda veden.

Den rödlistade arten vedtrappmossa har påträffats på flera platser i reservatet. På ett par träd växer den i södra Sverige sällsynta garnlaven. I reservatet finns påfallande många och höga myrstackar vilket tyder på att det funnits skog i området under lång tid tillbaka.

Hitta hit

Information

En parkering finns knappt 1 kilometer söder om reservatet.

En vandringsled på knappt 2 kilometer går från parkeringen till och runt i reservatet.

En rastplats finns vid parkeringsplatsen.