Trollkäringeskogen naturreservat

Trollkäringeskogen har fått sitt namn efter en av Sveriges största häxprocesser på 1600-talet då flera kvinnor blev oskyldigt dömda och avrättade. Att skogen i princip har stått orörd så länge beror troligen på sägner kring områdets mörka historia. Här finns idag en gammal och varierad barrblandskog med flera blöta partier och gott om ovanliga arter.

Fler gamla fastighetsgränser och sockengränser korsar området vilket brukar innebära historiskt ödsliga trakter. Att området inte har brukats lika mycket som omgivande skogar beror troligen på den stora häxprocessen som ägde rum 1617 och de sägner som uppstod efter det. Hänvisningar till häxprocessen finns bland annat på en karta från 1761 där Trollkäringebergs röse och göl är markerade.

Reservatet gränsar till skogssjön Lilla Skiren och sprickdalssjön Bleklången. Här finns gammal barrskog med en blandning av gran och tall. Sumpskog med gammal klibbal, björk och gran förkommer i svackor eller i partier med rörligt markvatten. I området finns det ganska mycket död ved, framför allt mängden granved har ökat de sista åren på grund av angrepp av granbarkborre.

I reservatet finns många ovanliga arter. Flera av arterna trivs i våta och fuktiga miljöer, exempelvis hållav, kattfotslav, vedtrappmossa och rostfläck. När det kommer till svampar finns det bland annat tallticka, ullticka, orange taggsvamp, svart taggsvamp och trådticka. I reservatet trivs även ovanliga insekter som bronshjon, granbarkgnagare och reliktbock.


Hitta hit

Information

Det finns ingen ännu ingen parkering iordningsställd. Runt Lilla Skiren har Finspångs fiskevårdsområdesförening ställt i ordning fiskeplatser i form av bryggor, spänger och grillplatser. Fiskekort krävs för att fiska i Lilla Skiren.