Strussjöskogen

Mitt emellan Finspång och Ljungsbro ligger Strussjöskogens naturreservat, en tyst vildmark med urskogskänsla. På de magra hällmarkerna reser sig flerhundraåriga tallar och i de fuktiga, mer näringsrika dalgångarna står gammal mossrik granskog.

Nere vid Strussjön ligger en badplats med en liten sandstrand och runt sjön finns flera trevliga klippor att bada från. Norr om Strussjön och Lilla Stensjön ligger ett höglänt bergigt område omgivet av myrmarker. Bitvis reser sig berget brant. Många av träden är flera hundra år gamla och här finns gott om döda träd i form av torrträd och lågor. Variationen i topografin med bergsknallar, dalar och raviner skapar förutsättningar för många arter av växter och djur. I de fuktigare granmiljöerna och ner mot sumpskogarna och myrarna växer ovanligt mycket kattfotslav och i myrkanten förekommer den lilla orkidén spindelblomster. Andra orkidéer som hittats i området är myggblomster på gungflyn i den öppna myrmarken och jungfru Maria nyckelblomster i gläntor i skogen.

 

I en sumpskog i väster växer den mycket ovanliga rödlistade hållaven på al. I området finns flera tecken på att brand förekommit. Sju stycken stubbar härifrån daterades och sju olika brandår konstaterades. En sista brand noterades till 1835 vilket är sent för att vara i södra Sverige. I sluttningen finns enstaka riktigt gamla, cirka 300 år, levande träd med brandljud. 

 

Hitta hit

Information

En grillplats (vedförråd finns), bryggor och en fin mindre sandstrand finns vid Strussjön.

En parkeringsplats finns intill Strussjön.

En vandringsled på cirka 3 km startar vid parkeringsplatsen.