Stora Hjälmmossen

Stora Hjälmmossens naturreservat är en mosaik av sammanhängande barrskogar, stora öppna mossar och skogbevuxna sumpskogar. I nordöst ligger ett barrskogsområde med inslag av 200-300 år gamla träd. Insprängt i skogen ligger flera mossar. En del av Korsmossen går in i reservatets södra del och här finns både tallbeklädda och öppna partier.

I mindre delar av reservatet har skogen brukats, varför det förekommer hyggen och ungskog. Dessa sköts för att efterlikna en naturlig succession efter brand. Stora delar av reservatet har varit skogsbevuxna under lång tid och innehåller både gamla träd och död ved i olika former. Det tillsammans med den stora variationen av olika naturtyper ger utrymme för ett flertal sällsynta arter knutna till naturskogsmiljöer. En av rariteterna är den rödlistade ringlaven som endast är känd i sju områden i Östergötland.

Hitta hit

Information

En grillplats (vedförråd finns), bryggor och en fin mindre sandstrand finns vid Strussjön.

En parkeringsplats finns intill Strussjön.

En vandringsled på cirka 3 km startar vid parkeringsplatsen.