Sätra

Sätra naturreservat ligger ovanför Vångaförkastningen med sin intressanta geologi med förekomst av en mängd olika mineral. Urkalkstenförekomsten som har en tydlig inverkan på områdets flora är grundorsaken till reservatsbildningen även om barrskogen är över 150 år med stort inslag av grova lövträd och en del död ved.

Området utgörs av gammal barrblandskog där tall dominerar de högst belägna delarna och gran dominerar i sänkorna. I de fuktigare delarna syns urkalksförekomsterna genom förekomster av slankstarr, nästrot och sårläka medan de torrare kalkpartierna är bevuxna med bland annat kalkkrusmossa, blåsippa, smultron och brudbröd. Enstaka exemplar av den ovanliga orkidén purpurknipprot kan man också hitta om man har tur. I området finns gott om fina stigar. 

Hitta hit

Information

Utmed Rudavägen finns en parkeringsficka där det även finns en rastplats.

Från parkeringsplatsen går en vandringsled på cirka 2 km.