Regnaholm

Regnaholms lövskogsreservat ligger vid sjön Regnarens norra strand, strax väster om Regnaholms slott. Området är ett populärt besöksmål, särskilt under vår och försommar då blomning och fågelliv är rikt.

Här kan man exempelvis träffa på stjärtmes och gröngöling. Området ger intryck av orörd lövskog där få mänskliga ljud hörs. Den centrala och södra delen av området består av en skiktad aspdominerad lövskog. Längs grusvägen som löper genom skogen samt längs den angränsande vägen i nordost finns långa alléer av lönn, ask, alm, lind och bok.  De flesta träden i alléerna är gamla och ibland med bohål. Längs vägen och i närheten av åkrarna finns ett antal grova ekar.

Barrnaturskogen i norr är mycket hänglavrik med stort inslag av gamla, relativt långsamt växande tallar och granar. Den typiska lundfloran består av arter som blåsippa, trolldruva, ormbär, vårärt och gullviva. Bland svamparna finns exempelvis den rödlistade vecktickan. 

Hitta hit

Information

En parkeringsplats för cirka 3 bilar finns utmed vägen som korsar reservatet.

En cirka 2 km lång vandringsled finns i reservatet.

Bord och bänkar finns vid parkeringen och utmed vandringsled intill skogsbrynet i södra delen av reservatet.