Magnehult

Magnehult domänreservat är en mycket liten lövskogsrest på knappt sju hektar där sällsynta mossor, lavar, småfåglar och hackspettar har fått en tillflyktsort.

De en gång bördiga slåtterängen har sedan 1800-talet förvandlats till en varierad lövskogslund med många olika trädslag så som lind, lönn, asp, björk, al, sälg, ask, alm, rönn samt hassel. Dock har reservatet genomgått stora förändringar då stormen Gudrun 2005 gick hårt åt skogen i denna trakt, och granbarkborrar angrep omgivande granskog som därför avverkades.

 

Reservatet blev då mycket utsatt för vind och i stormen Per 2007 blåste ytterligare träd ner. Området har fortfarande gamla träd kvar, men miljön är alltför öppen och genomblåst för att det ska vara bra för torkkänsliga arter. För att snabbt få upp en ny lövgeneration i reservatet har ask, lind och björk planterats i ytterkanten av reservatet där det förr var granskog. Ett vilthägn omger hela reservatet för att de små plantorna ska få en chans att komma upp över viltbetesnivån. Bland de många mossorna som kräver en fuktig miljö och lång kontinuitet av lövträd, finns exempelvis den rödlistade aspfjädermossan. Bland de exklusiva lavarna kan lunglav, almlav och blek kraterlav nämnas.

Hitta hit

Information

Parkeringsplats för cirka 6 bilar finns norr om reservatet, en rastplats med bord och bänkar finns i anslutning till parkeringen. Besökare kan ta broarna över Magnehultsån, berömd för sitt fina fiske (fiskekort krävs) och sedan leden genom lövskogen. Grindar i vilthägnet gör det enkelt att ta sig in och ut i området.

En vandringsled utgår från parkeringen och leder besökaren genom naturreservatet.

Magnehultsån erbjuder fint fiskevatten. Fiskekort krävs.

Intill parkeringen finns Magnehults Kolar- och Skogsmuseum.