Lotorps naturreservat

Lotorps naturreservat är ett litet reservat men det bjuder ändå på imponerande grova tallar. I områdets mellersta del finns tallar med en diameter på upp mot 60-90 centimeter.

En del björk och enstaka grova kjolgranar visar att skogen har varit glesare. Tack vare närheten till Arena Grosvad med dess idrottsanläggning går det en markerad led och flera vältrampade stigar genom området.

Områdets två gammelskogspartier binds samman av ett hygge med ungskog och ett öppet, blött kärr som för ett par hundra år sedan brukades som slåtteräng. På en liggande död tall växer den rödlistade groptickan.

Hitta hit

Information

Besökande med bil hänvisas till Arena Grosvads parkering.

Från Grosvads campingområde utgår ett flertal vandringsleder. En led är skyltad från elljusspåret till naturreservatet.