Hjälmstorpenäs

Hjälmstorpenäs naturreservat är ett stort skogsområde ute på en stor udde vid sjön Holpen i östra delen av Finspångs kommun. I reservatet finns flera olika skogstyper så som sumpskog, barrblandskog och lövrika skogar.

 I området finns ett cirka 10-årigt brandfält har skapat en öppen lucka. Den rika moss-, lav- och svampfloran har undersökts sedan i början av 1900-talet. Bland de exklusivare arterna finns vedtrappmossa, garnlav, hållav och koralltaggsvamp.

Historiskt sett har området varit skogsbete eller trädklädd hagmark. Många av de ovanliga eller rödlistade arter som påträffas i området idag visar på en lång skoglig kontinuitet och en stor variation av naturmiljöer. Och ännu finns spår av hagmarkens ljusare miljö i form av gamla grova aspar och en del björk, lind och hassel.

Hitta hit

Information

I området finns en vandringsled på 1,5 kilometer.

En informationsskylt och plats för ett antal bilar finns utanför reservatet.