Hällestads-Torp

Hällestad-Torps naturreservat är ett barrskog som ligger cirka 5 km nordväst om Ljusfallshammar nära gränsen mot Närke. I öster gränsar området till sjön Lyren.

Större delen av reservatet består av barrblandskog med många grova gamla tallar och granar. Särskilt i sumpskogarna, där luftfuktigheten är mycket hög, finns en rikligt med svampar, lavar och mossor. Skogen är särskilt rik på hänglavar med rödlistade arter som gropig skägglav. 

Hitta hit

Information

I anslutning till reservatet finns en parkering med plats för ett par bilar.

En eldstad finns vid sjön Lyrens strand i områdets östra del, den anlagda vandringsleden tar dig dit.

En vandringsled på 2,7 km finns i reservatet.

Vägbeskrivning

Följ riksväg 51 åt nordväst från Ljusfallshammar. Efter Torp, ta av åt nordväst mot Björnfallet och fortsätt cirka 1,8 kilometer till korsningen vid Björnfallet. Sväng då höger så finns en reservatsskylt och möjlighet för någon eller några bilar att parkera.