Gäddöskogen

Vid Gäddö finns gammelskog och mossar. Ovanligt många grova tallar står kvar från tidigare generationer. De äldsta träden började gro redan på 1770-talet. Sedan dess har tallarna stått här genom stormar och brukande och är tillsammans med urgamla stubbar reliker från förr.

Till sevärdheterna hör särskilt områdets gamla tallar av vilka det finns ett antal riktigt grova och högvuxna mitt i reservatet. En annan sevärd plats är gränsröset ”Örbergsstaven” längst i öster. Röset är av hög ålder och markerar gränsen mellan socknarna Regna, Skedevi och Risinge. Stenhögen är stor och ligger väl synligt på en öppen berghäll.

Gäddöskogen ligger i utkanten av Kolmårdsterrängen. Landskapet är ganska plant och odramatiskt men ändå omväxlande med blockiga höjder och slingrande sumpskogar. Gammelskogen innehåller träd i alla åldrar och storlekar. Delar av skogen har påverkats av angrepp från granbarkborre. Granar faller efterhand vilket ger utrymme för ljusgynnade träd, bland annat tall.

I reservatet finns stora arealer med fina sumpskogar och myrkanter. Några typiska arter som föredrar den här miljön är orkidéerna spindelblomster och korallrot. Ofta tänker man sig att orkidéer har färgstarka blommor som drar blickarna till sig, men så är inte fallet med de här två. Båda arterna har små och ganska oansenliga blommor som kräver närsynt studie för att avslöja dess skönhet.