Brevens tallskogar

Brevens tallskogar är ett stort skogsreservat som ligger strax söder om Brevens bruk och sträcker sig in i både Örebro och Finspång. Reservatet ligger långt från större vägar och här kan man uppleva tystnaden.

Området bjuder på stora förekomster av gammal gles tallskog och flera myrar och sjöar.

I de glesa brandpräglade tallskogarna bland hällmarker och våtmarker finns gott om gamla tallar och död tallved. Det gör att fåglar som tjäder, spillkråka, orre och nattskärra trivs tillsammans med en rad krävande svampar och insekter. Bland annat finns en stor mängd observationer av den sällsynta insekten raggbock i området. 

Hitta hit

Information

I området (på Finspångssidan) finns en markerad vandringsled på cirka 3 kilometer.