Ängenäs

Ängenäs naturreservat är ett stort och variationsrikt område vid Glans nordvästra strand. Reservatet består av brandpräglad tallnaturskog och ett gammalt hävdat odlingslandskap med ädellöv. Några gamla grova hamlade lindar är särskilt utmärkande.

Skogen är rik på ädellövträd och har en tidigare historia som löväng, slåtter- och betesmark. Några fantastiska gamla grova, tidigare hamlade, lindar är särskilt utmärkande. Kulturhävdade träd av denna dimension och karaktär är ovanliga i Östergötlands inland. För att uppleva dylika miljöer måste man söka sig S:t Annas öarkipelag. Stränderna vid Glan kantas av vass i den grunda Hållviken som är tillhåll för änder, skäggdopping, fiskgjuse samt lekområde för fisk. Ovanför branterna finns ett varierat barrskogsområde med typiska hällmarkstallskogar och i svackor tallrismossar och även någon öppen myr. Gården Ängenäs ingår inte i reservatet men har en lång och intressant historia som format områdets natur. Den gamla gården brändes ner strax efter 1970 sedan Fiskeby förvärvat fastigheten. Idag finns ett yngre hus på platsen samt flera grunder, häckar och fruktträd.

Ängenäs nämns första gången redan 1347 enligt ortnamnsarkivet. I kyrkoarkiven dyker Ängenäs upp första gången 1632. Den siste arrendatorn tillträdde 1951 och var verksam till 1960. Enligt ”Svensk bebyggelse” 1952 utgjordes gården av 386 hektar mark varav 23 hektar åker. Det har även funnits en såg öster om Hållviken. Resterna av denna är väl synliga än idag i form av ett gjutet fundament med gängade stänger samt ett flertal stenplintar. Sågen fanns här från 1870-talet och fram till början av 1900-talet. Kalkugnsruinen innanför Hållviken saknar närmare historieskrivning och den närmast kända kalkstensförekomsten ligger vid Glansgruvan på andra sidan sjön. På Häradskartan kallas udden som avgränsar Hållviken i öster för ”Kalkudden”.

Hitta hit

Information

I området finns en rastplats med bord.