Lunddalen

Den lilla stugan ligger naturskönt vid sjön Bleken. I omgivningarna finns det utmärkta möjligheter till friluftsliv – vandringar, cykelturer och kajakturer.

Lekplatser

Barn behöver få möjlighet att leka, röra på sig och vistas utomhus. Därför är säkra och roliga lekplatser viktiga mötes­platser för lek och ute­vistelse.

Näfssjöskogen

Naturreservatet består i sin helhet av ön Storön som ligger i Näfssjön. Ön är mycket intressant på grund av sin berggrund av urkalk och de bördiga markerna med en stor blandning av trädslag. Längre tillbaka i tiden har ön betats. Än idag finns gläntor med en rik förekomst av blommande växter, bland annat orkidén purpurknipprot.

Trollkäringeskogen naturreservat

Trollkäringeskogen har fått sitt namn efter en av Sveriges största häxprocesser på 1600-talet då flera kvinnor blev oskyldigt dömda och avrättade. Att skogen i princip har stått orörd så länge beror troligen på sägner kring områdets mörka historia. Här finns idag en gammal och varierad barrblandskog med flera blöta partier och gott om ovanliga arter.

Stora mossen

Med östgötska mått är Stora mossen en ovanligt stor våtmark med många olika våtmarksmiljöer. Unikt är också att området är nästan helt opåverkat av dikning.

Gäddöskogen

Vid Gäddö finns gammelskog och mossar. Ovanligt många grova tallar står kvar från tidigare generationer. De äldsta träden började gro redan på 1770-talet. Sedan dess har tallarna stått här genom stormar och brukande och är tillsammans med urgamla stubbar reliker från förr.

Magnehult

Magnehult domänreservat är en mycket liten lövskogsrest på knappt sju hektar där sällsynta mossor, lavar, småfåglar och hackspettar har fått en tillflyktsort.

Prästängsudden

Prästängsuddens naturreservat ligger vid den vackra sjön Tisnaren och består av en av norra Östergötlands största sammanhängande ädellövskogar.

Tryfallet

Tryfallets naturreservat domineras av gammelskog. Reservatet ligger i västra delen av Finspångs kommun nära gränsen till Motala och Linköpings kommuner.

Lotorps naturreservat

Lotorps naturreservat är ett litet reservat men det bjuder ändå på imponerande grova tallar. I områdets mellersta del finns tallar med en diameter på upp mot 60-90 centimeter.

Gällsängenskogen

Gällsängenskogens naturreservat ligger cirka två mil norr om Finspångs tätort.

Lindenäs

Skogen i Lindenäs naturreservat ger en urskogskänsla. Här kan man uppleva orördhet och gångna tiders skogar.

Lövfallet

Lövfallets naturreservat ligger cirka 5 km öster om Finspångs tätort. Här finns granar och tallar som är mycket gamla och grova.

Abborrsjön

Abborrsjöns naturreservat består av böljande tallskogar i kommunens norra del. Här finns en sedan länge orörd mosaikartad skog med hällmarker, mossar och surdråg.

Pipmossen

Pipmossens naturreservat är en klassisk mosse kantad av kärr och skog med gott om pors och skvattram. I området spelar orrtupparna under våren och längre fram kan tranorna häckar här.

Stora Hjälmmossen

Stora Hjälmmossens naturreservat är en mosaik av sammanhängande barrskogar, stora öppna mossar och skogbevuxna sumpskogar. I nordöst ligger ett barrskogsområde med inslag av 200-300 år gamla träd. Insprängt i skogen ligger flera mossar. En del av Korsmossen går in i reservatets södra del och här finns både tallbeklädda och öppna partier.

Asketorp

Asketorps naturreservat ligger ungefär 4 km sydost om Regna kyrka och består till större delen av en gammal barrblandskog med inslag av mindre sumppartier.

Vallerängstorp

Vallerängstorps naturreservat kännetecknas av högvuxen barrblandskog, gles hällmarkstallskog, tallrismossar och i viss mån små öppna myravsnitt.

Hjälmstorpenäs

Hjälmstorpenäs naturreservat är ett stort skogsområde ute på en stor udde vid sjön Holpen i östra delen av Finspångs kommun. I reservatet finns flera olika skogstyper så som sumpskog, barrblandskog och lövrika skogar.

Brevens tallskogar

Brevens tallskogar är ett stort skogsreservat som ligger strax söder om Brevens bruk och sträcker sig in i både Örebro och Finspång. Reservatet ligger långt från större vägar och här kan man uppleva tystnaden.

Rösjöskogen

Rösjöskogens naturreservat ligger mellan Ljungsbro och Finspång och är en tyst vildmark med en mångfald naturtyper. Norr om Rösjön och Fabbegölen breder ett vidsträckt gammelskogsområde ut sig med gammal tall och gran, men även lövträd som asp och björk.

Fisklösemossen

Fisklösemossens naturreservat ligger sydöst om sjön Avern i kommunens nordvästra del. Väster om reservatet ligger gölen Stora Fisklösen och runt den finns skogklädda mossar och mellanliggande öppna kärr.

Sätra

Sätra naturreservat ligger ovanför Vångaförkastningen med sin intressanta geologi med förekomst av en mängd olika mineral. Urkalkstenförekomsten som har en tydlig inverkan på områdets flora är grundorsaken till reservatsbildningen även om barrskogen är över 150 år med stort inslag av grova lövträd och en del död ved.

Tjuttorp

Vid Västjutens sydöstra spets någon mil norr om Lotorp ligger Tjuttorps lövskog. Området går även under namnen Tjensudden eller Tjuttorpe ängar. Området är bekant sedan lång tid tillbaka som en vacker lövskog som står i ljus kontrast mot den monotona barrskogen som omger reservatet.

Ormlångenskogen

Ormlångeskogens naturreservat ligger strax norr om Lotorp i höjd med Flasbjörke och sträcker sig både över land och vatten i Ormlångens norra del. I reservatet ingår bland annat Storön och flera mindre öar men även ett område som nås via väg.

Ölstadsjön

I Ölstadsjöns naturreservat rastar och häckar ett antal olika fågelarter som är typiska för habitatet. Här finns exempelvis brun kärrhök, tofsvipa, sothöna, gråhäger, sävsångare, sånglärka och grågås.

Hällestads-Torp

Hällestad-Torps naturreservat är ett barrskog som ligger cirka 5 km nordväst om Ljusfallshammar nära gränsen mot Närke. I öster gränsar området till sjön Lyren.

Loreberg

Lorebergs naturreservat är till stora delar småkuperat med gammal barrskog.

Regnaholm

Regnaholms lövskogsreservat ligger vid sjön Regnarens norra strand, strax väster om Regnaholms slott. Området är ett populärt besöksmål, särskilt under vår och försommar då blomning och fågelliv är rikt.

Strussjöskogen

Mitt emellan Finspång och Ljungsbro ligger Strussjöskogens naturreservat, en tyst vildmark med urskogskänsla. På de magra hällmarkerna reser sig flerhundraåriga tallar och i de fuktiga, mer näringsrika dalgångarna står gammal mossrik granskog.