Loreberg

Lorebergs naturreservat är till stora delar småkuperat med gammal barrskog.

Några rejäla bergshöjder med hällmarkstallskog finns också, där den mest framträdande är Loreberg i områdets östra del där det även finns rester av en fornborg. Skogen har länge använts av de boende i Lotorp och det finns många fina stigar. För den som vill ha kilometerlång vy över skogslandskapet kan en klättring uppför Loreberg ge utdelning. Terrängen i övrigt är till stor del bara måttligt kuperad och det är förhållandevis lätt att ta sig fram. Området har gott om gamla tallar och granar och ett mindre inslag av gamla lövträd. Det finns även död ved, både i form av liggande stammar och stående döda träd. En av arterna i reservat är den vackra gröna sköldmossan. 

Hitta hit

Information

I området finns en vandringsled på cirka 1 km fram till reservatet samt 3,1 km inne i reservatet. Leden går över berget Loreberg.

I slutet av Bygatan finns en mindre parkering och en informationsskylt.

Norr om sjön Norra Blekgrenen finns en iordningställd grillplats